ພີທີຝຶກອົບຮົມຄອມພິວເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງນ້ຳບາກ ຄັ້ງວັນທີ 10-13 ປີ 2017

ເປີດຝຶກອົບຮົມຄອມພີເຕີ ແລະ ອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງນ້ຳບາກ ຄັ້ງວັນທີ 10-13 ປີ 2017