ພີທີຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການນຳໃຊ້ ICT ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມື່ອງນ້ຳບາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-13 ປີ 2017