ພາລະບົດບາດ-ໜ້າທີ່

I. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຂຽນຫຍໍ້ (ພປທສ), ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ “ Department of Post and Telecommunications “ ຂຽນຫຍໍ້ “ DTP” ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບຂັ້ນ/ແຂວງນະຄອນຫຼວງ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງດ້ານຊີວິດການເມືອງ ໂດຍອົງການປົກຄອງຂອງແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ,ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາ-ຊີ້ນຳ, ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການ ໂດຍກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ.

ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງ/ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ.

II. ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ໜ້າທີ

 1. ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິບັດແນວທາງ ຂອງພັກ-ແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຖະບານ, ທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງເພື່ອ ຫັນເປັນແຜນການ,ແຜນງານ,ໂຄງການຢູ່ພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ.
 2. ເຜີ່ຍແຜ່ກົດໝາຍ,ນິຕິກຳຕ່າງໆດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫທົ່ວເຖີງ ເພຶ່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
 3. ຂື້ນແຜນການໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນການພັດທະນາ ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະ ນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ສອດຄອງກັບແຜນການ ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ,ກະຊວງ ປທສ ວາງອອກ, ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນດັ່ງກ່າວປະຈຳເດືອນ,ງວດ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ ປີ ເພຶ່ອລາຍງານອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ ປທສ.
 4. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ນຳພາບັນດາຫ້ອງການລັດຂະແໜງການຕ່າງ ໃຫ້ນຳໃຊ້ການບໍລິການລະບົບບໍລີຫານ ລັດດ້ສຍເອັກໂຕຣນິກຢ່າງກ້ວາງຂວາງຢູ່ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 5. ຄົ້ນຄ້ວາການອອກອະນຸຍາດ, ຕໍ່ອາຍຸ,ໂຈະ, ຖອນ ແລະ ຍົກເລີກ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່ວາສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 6. ຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ,ອະນຸມາດ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງເສິມການນຳໃຊ້ອຸປະກອນ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່ວາສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຕາມການມອບໝາຍໃຫ້ຂອງກະຊວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 7. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທັງຊຸກຍູ້ກສຍນຳໃຊ້ສີ່ສັງຄົມອອນໄລໃຫຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
 8. ຮັບແຈ້ງເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ, ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນຫຼວງເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກະຊວງ ປທສ.
 9. ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຶ່ອຕິດຕາມ, ກວດກາຊ່ວຍເຫຼຶ່ອ-ສົ່ງເສີ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລີການ, ຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 10. ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນ ,ຈັດສັນ,ພັດທະນາ,ປັບປຸງ,ຍົກລະດັບ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຄູ້ມມຄອງໂຄງລ່າງດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 11. ຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ບັນດາ ບໍລິສັດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລີການ ດ້ານໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະຈຳເມືອງແລ້ວລາຍງານສະພາຍການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ກະຊວງ ປທສ ຊາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 12. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງພະແນກ ໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງແຂວງ/ນະຄອນຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 13. ຂື້ນແຜນ ຄຸ້ມຄອງ, ບໍາລຸງ , ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 14. ຄູ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງພະແນກໄປສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມການອະນຸມາດຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 15. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຫຼຸບການມອບພັນທະງົບປະມານໃຫ້ກັບລັດຂອງບັນດາບໍລິສັດໄປສະນີ,ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
 16. ຄູ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ.
 17. ປະຕິບັດໝ້າທີ່ອຶ່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ, ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກົດໝາຍທ້ອງຖີ່ນ.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ສະເໜີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ລົບລ້າງ ກົງຈັດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕຳແໜງງານທີ່ຂື້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງ ຂອງພະແນກໃນເມື່ອບບໍ່ສອດຄ່ອງ.
 2. ສະເໜີປັບປຸງກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຂໍ້ກຳນົດ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ານໄປສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພຶ່ອສອບຄອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ ຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ
 3. ເຈລະຈາ, ພົວພັນ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ການອະນຸສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຜູກພັນອື່ນໆ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພຍາໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ານໄປສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູ່ພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງ ປທສ.
 4. ອອກແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ ລະບຽບການອື່ງໆທີ່ບໍ່ຂັດກັບກົດໝາຍ, ລະການກະຊວງ ປທສ ວາງອອກ, ເຖີງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຂື້ນກັບ ແລະ ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງໃນການຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 5. ອອກ, ຕໍ່ອາຍຸ, ໂຈະ, ຖອນ, ຍົກເລີກໃບອານຸມາດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານໄປສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມທີ່ວິທະຍຸ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕາມການມອຍໝາຍໃຫ້ຂອງກະຊວງ ປທສ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 6. ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ດ້ານໄປສະນີ ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດ.
 7. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ເລື່ອນຊັ້ນຂັ້ນເງີນເດືອນ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິນໄນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
 8. ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຊັບສີນ ແລະ ງົບປະມານ ຕາມການອະນຸມາດຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
 9. ຈັດສັນ, ອະນຸມາດການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວາງເຄື່ອໄຂໂຄງລ່າງ ທາງດ້ານໄປສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 10. ຮຽກປະຊຸມກັບພາກສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຶ່ອຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປືກສາຫາລືວຽກງານໄປສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ,  ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
 11. ປະສານສົມທົບກກັບພາກສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໄກ່ເກຣ່ຍ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນເມື່ອມີການສະເໜີ ຫຼື ຟ້ອງຮ້ອງ.
 12. ພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານວຍກງານໄສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມປອກໄພທາງຄອມພິວເຕີ ກັບ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຫັນດີຂອງກະຊວງ ປທສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 13. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງ ດ້ານວິຊາການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕາມການເຫັນດີຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ກະຊວງ ປທສ.
 14. ຕິດຕາມ,ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງບັນບໍລິສັດ ສາຂາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫ້ອງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ສື່ສານ ປະຈຳເມືອງແລ້ວລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ກະຊວງ ປທສ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
 15. ກວກກາການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງພະແນກໄປສະນີ, ດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມການອະນຸມັດຂອງແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.
 16. ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖອນ ໃບອະນຸຍາດການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ.
 17. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງ, ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກົດໝາຍທ້ອງຖີ່ນ.